Intézményünk szoros, őszinte, közvetlen kapcsolatot tartunk fenn a szülőkkel, hiszen tudjuk, hogy csak együtt érhetünk el eredményeket a gyermekek fejlesztésében. 
A sok közös program, melyet szervezünk, jó lehetőséget teremt számunkra az együttműködésre, a családias légkör megteremtésére. Arra törekszünk, hogy a szülők érezzék és tudják, gyermeküket elfogadják, szeretik az óvodában, a fejlődésülhöz minden feltételt biztosítunk.

A Napkori Napsugár Óvoda a működését az 1950-es évek elején kezdte, eleinte gyermekfelügyelőkkel csak a nyári időszakban. Egycsoportos óvodává 1953-ban alakult. Ekkor már szakképzett óvónővel egész napos nevelést biztosított az odajáró gyermekeknek. Az intézmény 1970-ben három csoportossá, majd 1981-ben öt csoportossá bővült. A megnövekedett gyermeklétszám és igények miatt 2000. és 2007. között hat csoportba járhattak a gyerekek.

Az óvoda 2003. június 06-án vette fel a Napsugár Óvoda nevet, melyet 2013-ban Napkori Napsugár Óvodává módosítottunk. Intézményünk, melyet Napkor Nagyközség Önkormányzata működtet, 125 férőhellyel rendelkezik, a falu központjában, a legoptimálisabb helyen, egy csendes, jól megközelíthető egyirányú utcában található. 

Pedagógiai Programunk a néphagyomány ápolására épül. Úgy gondoljuk, hogy a népi hagyományok gyakorlásával, felelevenítésével, felkutatásával olyan élményekhez jutnak a gyermekek, amelyek meghatározóak lehetnek későbbi életükben.

Gyermekközpontú óvodánk befogadó, biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Vegyes csoportokban, nyugodt, derűs, családias, biztonságot nyújtó légkörével megteremtjük a feltételeket személyiségük kiteljesítésére, fejlesztésére. Óvodánk lehetőséget biztosít a 2,5 éves gyermekek óvodai felvételére, amennyiben minden 3 éves korú beíratott gyermek felvétele biztosított.

 

 • Az óvodai tevékenységek során olyan szokásrendszer és élettér kialakítása, közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, melyben a felnőtt, mint modell segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak, és akaratának szokás- és normarendszerének megalapozását.

 • Minden gyermekben felfedezni a bennük rejlő értékeket, ezáltal olyan gyermekeket nevelni, akik érzelmileg gazdagok, a településhez kötődnek, környezetükben jól tájékozódnak, érdeklődőek, nyitottak az új iránt, önmagukat értékelni tudják.

 • A népi hagyományok gyakorlásával, felelevenítésével olyan élmények biztosítása, amelyek által erősödik a gyermekekben a nemzeti identitás – kötődés a gyökerekhez, a szülőföldhöz.

 • A gyermekek tapasztalataira, élményvilágára építve olyan változatos tevékenységek biztosítása, amelyek során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális határához.    A fejlesztés színtere legyen a játék, amelyben a gyermek érezze jól magát, az ismereteket észrevétlenül sajátítsa el.

 • A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésben való részesítése, törekedve arra, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön testi, lelki és szociális érettség terén, elfogadtatva őket a közösségen belül.

 

 • A gyermek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermeket megbecsülés, szeretet övezi.

 • Egyediség, másság elfogadása, tiszteletben tartása.

 • Nyugodt, családias, derűs, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a gyermeki szabad és kezdeményezett játék a legfontosabb.

 • Az óvodapedagógus azonosulási minta az óvodásai számára, a gyermekek közösségi életének irányítója, aki maga is benne él a gyermekek közösségében.

 • A családokkal közösen gazdagítsuk a gyermekek tapasztalatait, élményeit, az óvoda feltételrendszerét. Családi házzal való kapcsolattartásunk legyen közvetlen, segítő, együttműködő, tiszteletben tartva azt, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.

 • Az értelmiséget képviselve kultúraközvetítő és szabadidő szervező tevékenységet végezve növeljük presztízsünket.

 • Óvodai nevelésünk során folyamatosan figyelemmel kísérjük a változó társadalmi igényeket, a pedagógiai kutatások eredményeit, melyeket munkánk során alkalmazunk.

 • Egészséges életmódra nevelés – mentálhigiénés – nevelés, olyan szemlélet kialakítása, hogy saját egészségük őrzői legyenek.

 • A természethez való pozitív viszony kialakításával a civilizált élet ártalmainak kivédésére törekvés – környezettudatos magatartás megalapozása.

 • Emberi értékek közvetítése a gyermeki tevékenykedtetés előtérbe helyezésével.

 • Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek.

 

Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt az óvónő jelenléte biztosított. A Közoktatási törvény által a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet által biztosított átfedési időt úgy szervezzük, hogy a gyermekek biztonságát és az óvodai élet szervezését segítse.

Óvodapedagógusok:

Összlétszám: 10 fő

Felsőfokú végzettségű: 6 fő

Főiskolai végzettségű: 4 fő

Pedagógus szakvizsgával rendelkező összesen: 7 fő

Közoktatás vezető szakvizsgával rendelkező:1 fő

Vezető óvodapedagógus szakvizsgával rendelkező: 3 fő

Pedagógiai munkát segítő dolgozók:

Dajka-szakmunkás végzettség: 5 fő, ebből érettségizett: 4 fő

Pedagógiai asszisztens: 1 fő

Óvodatitkár: 1 fő

 

Csoportszobáink tágasak, esztétikusak, sok saját készítésű eszközzel, dekorációval, melyek az ott dolgozók egyéni ízlését tükrözik. Kertünk szépen parkosított, játékkészletét folyamatosan bővítjük, változatos tevékenységek végzésére alkalmasak.

Kategória: Uncategorised
Készült: 2013. december 13. péntek, 04:18
Megjelent: 2013. december 13. péntek, 04:18
Találatok: 4826

Napkori

Napsugár Óvoda

4552 Napkor, Kossuth u. 22
+36 (42) 337 729.

 

Napkori

Jósika Miklós Általános Isk.

4552 Napkor, Kossuth u. 59
+36 (42) 595 670.

 

Napkori

Idősek Otthona

4552 Napkor, Kállói út 58.
+36 (42) 337-947

 

Napkori

Könyvtár

4552 Napkor, Kossuth u. 57
+36 (42) 547 070.

 

Napkor Nagyközség weboldala