Tájékoztatás a Mini Bölcsődei ellátás igénybevételének módjáról

 

 

 

                    
 Napkor Nagyközség Önkormányzata,  fenntartói kötelezettségéből adódóan, kormányzati döntés alapján, 2017. január 1-től a gyermekjóléti alapellátás részeként, mini bölcsődét indított, Ficánka Mini Bölcsőde néven.

 

 

 

 

1.,Milyen korú gyermekek vehetők fel, és meddig maradhatnak?

     Bölcsődénk 18 hónapos kortól, 3 éves korig fogadja a gyerekeket, illetve a harmadik év betöltését követő augusztus 31-ig.

     Ha a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy szellemi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre, bölcsődében gondozható a negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig. 

 

2.,Ki kérheti a gyermek bölcsődébe való felvételét?

A bölcsődébe a felvétel önkéntes, kérelemre történik.

A gyermek bölcsődébe történő felvételét kérheti

      a gyermek szülője vagy más törvényes képviselője, illetve a szülője vagy más    törvényes képviselője hozzájárulásával

      a körzeti védőnő,

      a házi gyermekorvos vagy a háziorvos,

      a szociális, illetve családgondozó,

      a gyermekjóléti szolgálat,

      a gyámhatóság is kezdeményezheti.

 

3., Milyen indokokkal kérheti a szülő a gyermek bölcsődei felvételét?

Bölcsődei ellátás keretében azon gyermekek ellátását kell biztosítani, akiknek szülei, nevelői, gondozói valamilyen ok miatt nem tudják biztosítani a gyermek napközbeni ellátását.

     a szülők munkavégzése,

     a gyermeknek a fejlődése érdekében állandó napközbeni ellátásra van szüksége,

     a gyermeket egyedülálló vagy időskorú személy neveli,

     a gyermekkel együtt a családban három vagy több gyermeket nevelnek,

     akinek a szülője, gondozója szociális helyzete miatt a gyermek ellátásról nem tud gondoskodni.

 

4., Részesül-e valaki előnyben a bölcsődei felvételkor?

A bölcsődei felvétel során előnyben kell részesíteni azt a rendszeres gyermekvédelmi

kedvezményre jogosult gyermeket, akinek szülője vagy más törvényes képviselője

igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll.

A gyermekvédelmi törvény általános rendelkezéseihez kapcsolódó szabály szerint, a felvételi eljárás során előnyben kell részesíteni azon kisgyermekeket,

-       akinek szociális vagy egyéb ok miatt egészséges fejlődése érdekében szükséges a bölcsődei nevelés, gondozás, 

-       a gyermekvédelmi törvény értelmében, azt a gyermeket, akinek szülője, vagy más törvényes képviselője igazolja, hogy munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll / munkavégzésben, munkaerő piaci részvételt elősegítő programban, képzésben részvétel /, 

-       védelembe vétel esetén a települési önkormányzat jegyzője által kötelezett szülő gyermekét

 

5., Milyen dokumentumra van szükség, ha a szülők munkavégzésük miatt kérik a felvételt?

Amennyiben a szülők munkavégzés miatt kérik gyermekük bölcsődei elhelyezését, mind az anya, mind az apa részéről egy hónapnál nem régebbi munkáltatói igazolásokat kell benyújtaniuk, a jelentkezési lappal egy időben.

A munkáltatói igazolás formanyomtatványát a bölcsődevezetőtől kell kérni. 

 

 6., Mi a teendő, ha nem munkavégzés miatt kérik a szülők gyermekük felvételét?

Amennyiben nem munkavégzés miatt kérik a gyermek felvételét, úgy a felvételi kérelmet megalapozó igazolásokat (pl.:orvosi igazolást, családsegítő szolgálat, gyermekjóléti szolgálat, védőnők javaslatát...) kell a jelentkezéssel együtt benyújtani.

 

7., A Bölcsődei felvételi kérelmek beadása

Egy bölcsődei nevelési-gondozási év szeptember 01. napjától, a következő év augusztus 31. napjáig tart. Minden év áprilisában várjuk a szülőket, hogy leadhassák a jelentkezési lapokat a bölcsődevezetőnek.

Napkor közigazgatási területéről érkező jelentkezők felvételi kérelmét az intézményvezető továbbítja Napkor Nagyközség Polgármesterének, aki döntéséről május hónapban értesíti a Bölcsődét és a szülőt.

Amennyiben minden férőhely be van töltve, a jogszabályok szigorítása miatt újabb gyermek felvételére csak akkor van lehetőség, ha valaki elmegy. Erre év közben nincs sok esély, de azért néha előfordul.  A bölcsődében nincsenek  „fenntartott” férőhelyek.

Szeretném Önöket tájékoztatni arról, hogy a jelentkezési lapok beadásának ideje, sorrendje, a felvételi kérelmek elbírálása során nem jelent elsőbbséget, előnyt!

Ha nem áprilisban jelentkezik valaki…

A szülők a tervezett munkavállalás előtt, év közben is beadhatják a felvételi lapokat ugyanazokkal a feltételekkel (felvételi lap, munkáltatói és egyéb igazolások), mint az áprilisi jelentkezéskor.

 

A  Felvételi kérelem átvehető a bölcsődében.

 

 8., A felvételi kérelem benyújtásakor csatolni kell:

     a gyermek és a felvételt kérő szülő/ törvényes képviselő lakcímkártyájának másolati/ fénymásolati/ példányát,

     mindkét szülő munkáltatói igazolását/ munkaviszony igazolását vagy munkavégzésre irányuló jogviszony igazolását/, ha a szülők munkavégzésük miatt kérik a felvételt,

     tanulói jogviszony esetén az oktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolást,

     az illetékes munkaügyi központ igazolását a munkaerő piaci képzésen való részvétel idejéről,

     a szülő betegsége esetén a háziorvos/ szakorvos által kiállított igazolást,

     az ellátás indokoltságát igazoló gyermekorvos igazolását,

     egyedülállóság esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról, 

     a családban nevelt három vagy több kiskorú gyermek esetén a Magyar Államkincstár igazolását emelt családi pótlék folyósításáról/ amennyiben a szülő nem jogosult gyermekvédelmi támogatásra /,

     jegyzői határozatot arról, ha rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak

     a házi gyermekorvos vagy a háziorvos igazolását arról, hogy a gyermek egészségi állapota alapján bölcsődében gondozható a beszoktatás megkezdésekor kell bemutatni.

 

9., Kell-e a Ficánka Mini Bölcsődében gondozási díjat fizetni?

Bölcsődénkben jelenleg a gyermekek étkezése ingyenes minden gyermek számára.

A gondozási díj összege: 9500 ft/hónap. A gyermek hiányzásától független a havi díj. 

 

 10., Amit az időszakos gyermekfelügyeleti szolgáltatás igénybevételéről  tudni kell:

• Az időszakos gyermekfelügyeletet csak egészséges gyermekek vehetik igénybe.

• A szolgáltatás óradíjas, minden megkezdett óra egész órának számít.

• Étkezést igény szerint külön díjazás ellenében biztosítunk. Jelenleg ez az összeg: 455 ft, amely négyszeri étkezést tartalmaz.

• A szolgáltatási díj fizetése távozáskor történik. A mindenkori díjat a képviselő testület határozza meg. Ez az összeg jelenleg: 250 ft/megkezdett fél óra.

• A befizetésről az intézmény nyugtát ad.

• Ahhoz, hogy a munka megszervezése gördülékenyen menjen szükséges, hogy a szülő az igényét legkésőbb előző nap délig bejelentse. A férőhely korlátozott, ezért a jelentkezőket a jelentkezés sorrendjében fogadjuk.

• Csak bölcsődés korú, 18 hónapos - 3 éves korú gyermekek számára vehető igénybe.

• Váratlan betegség/baleset esetén a szülőt ( illetve a szülő által megjelölt személyt) telefonon azonnal értesítjük, ha szükséges orvosi ellátást biztosítunk!

• A gyermek ruháinak tárolására jellel ellátott kisszekrény szolgál, kérjük a váltóruha, cipő használatát és amennyiben nem szobatiszta a szülő köteles gondoskodni a tisztába tételhez szükséges felszerelésről (pelenka, törlőkendő, kenőcs stb.)!

• A gyermekek magukkal hozhatják az otthoni kedvenc játékaikat, de a játék épségéért felelősséget nem vállalunk!

• A bölcsődébe az enni-innivaló behozatala tilos!

• Ha a bejelentést követően a szolgáltatást mégsem igényelnék, azt jelezni kell!

 

Remélem, segítségükre tudtam lenni a nagy döntés előtt.

 

Szeretettel várjuk Önöket és gyermekeiket a Bölcsődében!

 

 

 

                                                     Erdeiné Turgyán Anikó                                                                                                        Bölcsődevezető

 

 

 

 

 

 

Írta: Super User
Kategória: Uncategorised
Készült: 2020. február 26. szerda, 10:16
Megjelent: 2020. február 26. szerda, 10:16
Találatok: 4510

Napkor Nagyközség weboldala