alt\ alt\
Boldog névnapot kedves Dezső !

Szennyvízhálózathoz való csatlakozás


 fejlec resize   

Tisztelt Napkori Lakos!

A szennyvízberuházással kapcsolatban örömmel értesítem Önöket, hogy elérkezett a fejlesztéssel kapcsolatosan legjobban várt esemény a rákötések ideje.

A szennyvízhálózathoz való csatlakozás az alábbi utcákban válik lehetővé a kivitelező KE-VÍZ 21 Zrt. tájékoztatása szerint:

Gárdonyi Géza

Szabadság

Kossuth Lajos

Pócsi

Füveskert

Hajnal

Jósika Miklós

Kenderes

Semjéni

Rákóczi Ferenc

Kinizsi Pál

Hajnal

Szabadság

Ady Endre

Táncsics Mihály

Arany János

Rákóczi Ferenc

Sényői út (41-es számú Főút északi oldala kivételével)

 

A rákötés folyamata a következő:

A rákötéshez szükséges 3.200 Ft összeg befizetése a Nyírségvíz Zrt. részére. A csekken a bekötés helyét, és azonosítószámként a Nyírségvíz Zrt-nél meglévő fogyasztó azonosító számot (a vízdíj fizetéséhez szükséges csekken található) kell feltüntetni. A csekket a Polgármesteri Hivatalban veheti át.

A befizetést igazoló szelvényt be kell mutatni Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél, s amennyiben a havi 1.900 Ft-os érdekeltségi hozzájárulást is rendszeresen fizeti, úgy az Önkormányzat jóváhagyásával ráköthet a csatornahálózatra.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy ott ahol a rendszer kiépült és lehetővé vált a csatlakozás a saját ingatlanokon belüli csatorna kiépítése és csatlakozás elvégzése a tulajdonos kötelezettsége.

Az üzemeltető a csatlakozást akkor hagyja jóvá, ha a rákötés során és a működés közben csapadékvíz nem kerül a szennyvízcsatornába, valamint a házi szennyvízgyűjtő aknát a csatlakozás kikerüli.

Fontos továbbá, hogy amennyiben Ön nem csatlakozik a hálózathoz, úgy 1.800 Ft/m3 talajterhelési díjat köteles fizetni a beérkező vízmennyiség alapján.

Fontos körülmény az is, hogy a próbaüzem ideje alatt – várhatóan 2015. júliusáig – a lakosságnak nem kell fizetnie csatornadíjat.

 

Napkor, 2015. március 20.

 

Együttműködésükben bízva:

 

                                                                                      Dr. Spinyhért Zsolt sk.

                                                                                           polgármester

 

Tájékoztató a szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötésről

A projekt műszaki átadását követően (2015. március vége) az ingatlanok csatlakoztathatóak a megépített csatornahálózat szolgáltatási pontjaihoz. A megépített szennyvízelvezető rendszer Üzemeltetője várhatóan a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. lesz.

 

A szennyvízcsatorna-hálózatra való rákötés menete:

A csatlakozás feltétele, hogy az ingatlan tulajdonosa tagja legyen a Kelet-Nyírségi-Csatornamű Vízgazdálkodási Társulatnak, valamint, hogy a rácsatlakozási hozzájárulást befizesse. A hozzájárulás befizetésének igazolásához szükséges nyomtatvány (Bekötés bejelentő) hozzáférhető a Polgármesteri Hivatalokban.

A csatornarákötés további feltétele a 3.200 Ft szakfelügyeleti díj csekken történő befizetése, melyek a Polgármesteri Hivatalokban átvehetők. A csekken a felhasználó nevét, a bekötés címét, valamint a vízdíj számla első oldalán található FELHASZNÁLÓI AZONOSÍTÓ SZÁMOT (Közlemény és A megbízás/befizetés jogcíme rovatokba) kérjük feltüntetni.

A rákötéshez a Kelet-Nyírségi Csatornamű Vízgazdálkodási Társulat jóváhagyása szükséges, amiről igazolást szintén a Polgármesteri Hivatalban adnak ki.

A szennyvízhálózatra való rácsatlakozást az ingatlan tulajdonosa köteles a Polgármesteri Hivatalnál személyesen bejelenteni.

A NYÍRSÉGVÍZ ZRT. munkatársa minden esetben helyszíni szemlén ellenőrzi a rákötés tényét, illetve elkészíti a szennyvízcsatorna bekötés ellenőrzéséhez kapcsolódó dokumentumokat.

FONTOS!

Jogszabály szerint a szennyvízhálózatra történő rácsatlakozás kötelező. Azok az ingatlantulajdonosok, akik a megépült rendszerre kötnek rá, illetve a fentiekben leírt módon nem kezdeményezik a csatornaszolgáltatásra vonatkozó közüzemi szolgáltatási szerződés megkötését, az üzembe helyezést követő 90. naptól talajterhelési díjat kötelesek fizetni. (A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv.).

Talajterhelési díjfizetési kötelezettség terheli azt a természetes és jogi személyt, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet, aki az Önkormányzat illetékességi területén a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

Az Üzemeltető a szolgáltatási pontig felelős a csatornahálózat megfelelő állapotban tartásáért, karbantartásáért, javításáért. Az átadási ponton túl a felhasználók felelőssége a megfelelő kialakítás, karbantartás, javítás.

Szennyvízelvezetési szolgáltatási pont: a szennyvíz-bekötővezeték felhasználó felőli végpontja, amely gravitációs bekötővezeték esetén a telekhatáron belül, attól legfeljebb 1 m távolságra telepített ellenőrzőaknának vagy ellenőrző tisztítónyílásnak a kimeneti oldala.

A beruházás esetében a bekötőcsatorna, D 160 mm-es KG-PVC csőből épült meg. A bekötőcsatornán a telken kívül, az utcai kerítéstől kb. 1,0 m-re tisztító nyílás található. Az ingatlanon belül (a szolgáltatási ponton túl) építendő csatorna kivitelezési költsége a tulajdonost terheli a kivitelező által megépített, telken belül a telekhatártól 0,5-1,0 m-re végződő, zárókupakkal lezárt bekötőcsatorna telken belüli végpontjáig. Az ingatlanon belül a bekötővezeték javasolt csőátmérője 110 mm. A csatornacsöveket lehetőleg 5% körüli (méterenként ~0,5 cm) lejtéssel kell lefektetni. Csatlakozási vízzáró kötéssel kell, hogy készüljenek, nem csak a szennyvíz talajba való kijutásának megakadályozására, hanem a talajvíz csatornahálózatba való nemkívánatos bejutása miatt is. Meg kell akadályozni a csapadékvíz szennyvíz csatornába kerülését is! A vízzárás miatt a csatornacsöveket egymáshoz gumigyűrűvel illesszük. A csatornacsövek tokos része mindig a szennyvíz folyásirányával szembe nézzen.

A csatornacsöveket 5-10 cm vastag homokágyra kell fektetni, a cső környezetét minden esetben olyan talajjal (homokkal) kell visszatölteni, mely megakadályozza a csövek sérülését, a vezeték feletti földtakarás minimum 60 cm legyen.

A házi csatorna kiépítésénél célszerű az épület azon pontjától indulni, ahol a lakóház belső lefolyó csöve kilép az épület falsíkjából (ez az ún. kitörési pont). Innen a kivitelező által megépített végpontig célszerű a legrövidebb úton (legkevesebb iránytöréssel) lefektetni a házi csatornát. A bekötőcsatorna megfelelő lejtését biztosítani szükséges, hogy az ingatlanon keletkező szennyvíz gravitációsan juthasson a csatornahálózatba. Az ingatlanon belüli lefektetett bekötőcsatornára a föld visszatölthető.

A Vízmű Társulat döntése alapján az ingatlan tulajdonosoknak – akik fizetik a társulati hozzájárulást és befizették a szakfelügyeleti díjat – a házi vezeték megépítéséhez szükséges csőanyag és idomok kedvezményes vásárlásra lesz lehetőségük. A kedvezményes anyagok átvételéről az Önkormányzatok adnak bővebb tájékoztatást.

Javasoljuk, hogy éljenek a lehetőséggel, és mielőbb kössenek rá a megépített szennyvízcsatorna hálózatra, mivel környezetünk védelme közös érdekünk.