ÓVODA

ovoda

A NAPKORI NAPSUGÁR ÓVODA

Vezető: Támba Mária Emma
Cím: Napkor, Kossuth u. 22, 4552
Telefonszám: (42) 337 729

A Napkori Napsugár Óvoda a működését az 1950-es évek elején kezdte, eleinte gyermekfelügyelőkkel csak a nyári időszakban. Egycsoportos óvodává 1953-ban alakult. Ekkor már szakképzett óvónővel egész napos nevelést biztosított az odajáró gyermekeknek. Az intézmény 1970-ben három csoportossá, majd 1981-ben öt csoportossá bővült. A megnövekedett gyermeklétszám és igények miatt 2000. és 2007. között hat csoportba járhattak a gyerekek.

Az óvoda 2003. június 06-án vette fel a Napsugár Óvoda nevet, melyet 2013-ban Napkori Napsugár Óvodává módosítottunk. Intézményünk, melyet Napkor Nagyközség Önkormányzata működtet, 125 férőhellyel rendelkezik, a falu központjában, a legoptimálisabb helyen, egy csendes, jól megközelíthető egyirányú utcában található. Csoportszobáink tágasak, esztétikusak, sok saját készítésű eszközzel, dekorációval, melyek az ott dolgozók egyéni ízlését tükrözik. Kertünk szépen parkosított, játékkészletét folyamatosan bővítjük, változatos tevékenységek végzésére alkalmasak.

Programunk elkészítésénél is, és a módosításnál is mérlegeltük személyi és tárgyi erőforrásainkat. Az óvoda teljes nyitvatartási ideje alatt az óvónő jelenléte biztosított. A Közoktatási törvény által a 20/2012.(VIII.31.) EMMI rendelet által biztosított átfedési időt úgy szervezzük, hogy a gyermekek biztonságát és az óvodai élet szervezését segítse.

ovodasok_8

Minden óvodai csoportban biztosított:
2 fő óvónői,
1 fő dajkai létszám.

Óvodapedagógusok:
Összlétszám: 10 fő
Felsőfokú végzettségű: 6 fő
Főiskolai végzettségű: 4 fő
Pedagógus szakvizsgával rendelkező összesen: 7 fő
Közoktatás vezető szakvizsgával rendelkező:1 fő
Vezető óvodapedagógus szakvizsgával rendelkező: 3 fő

Pedagógiai munkát segítő dolgozók:
Dajka-szakmunkás végzettség: 5 fő, ebből érettségizett: 4 fő
Pedagógiai asszisztens: 1 fő
Óvodatitkár: 1 fő

Pedagógiai Programunk a néphagyomány ápolására épül. Úgy gondoljuk, hogy a népi hagyományok gyakorlásával, felelevenítésével, felkutatásával olyan élményekhez jutnak a gyermekek, amelyek meghatározóak lehetnek későbbi életükben.

Gyermekközpontú óvodánk befogadó, biztosítja minden gyermek számára az egyenlő hozzáférést. Vegyes csoportokban, nyugodt, derűs, családias, biztonságot nyújtó légkörével megteremtjük a feltételeket személyiségük kiteljesítésére, fejlesztésére. Óvodánk lehetőséget biztosít a 2,5 éves gyermekek óvodai felvételére, amennyiben minden 3 éves korú beíratott gyermek felvétele biztosított.

Óvodások 5

Célunk:

–   Az óvodai tevékenységek során olyan szokásrendszer és élettér kialakítása, közös élményeken alapuló tevékenységek gyakorlása, melyben a felnőtt, mint modell segíti a gyermek erkölcsi tulajdonságainak, és akaratának szokás- és normarendszerének megalapozását.

–   Minden gyermekben felfedezni a bennük rejlő értékeket, ezáltal olyan gyermekeket nevelni, akik érzelmileg gazdagok, a településhez kötődnek, környezetükben jól tájékozódnak, érdeklődőek, nyitottak az új iránt, önmagukat értékelni tudják.

–   A népi hagyományok gyakorlásával, felelevenítésével olyan élmények biztosítása, amelyek által erősödik a gyermekekben a nemzeti identitás – kötődés a gyökerekhez, a szülőföldhöz.

–   A gyermekek tapasztalataira, élményvilágára építve olyan változatos tevékenységek biztosítása, amelyek során eljuttatjuk őket egyéni képességeik optimális határához.    A fejlesztés színtere legyen a játék, amelyben a gyermek érezze jól magát, az ismereteket észrevétlenül sajátítsa el.

–   A sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelésben való részesítése, törekedve arra, hogy minden gyermek önmaga lehetőségeihez viszonyítva fejlődjön testi, lelki és szociális érettség terén, elfogadtatva őket a közösségen belül.

Óvodások 2

Nevelési elveink

–   A gyermek személyiségéből, legtermészetesebb megnyilvánulásaiból kiindulva olyan szeretetteljes óvodai légkör megteremtése, amelyben a gyermeket megbecsülés, szeretet övezi.

–  Egyediség, másság elfogadása, tiszteletben tartása.

–  Nyugodt, családias, derűs, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a gyermeki szabad és kezdeményezett játék a legfontosabb.

–  Az óvodapedagógus azonosulási minta az óvodásai számára, a gyermekek közösségi életének irányítója, aki maga is benne él a gyermekek közösségében.

–  A családokkal közösen gazdagítsuk a gyermekek tapasztalatait, élményeit, az óvoda feltételrendszerét.

–  Családi házzal való kapcsolattartásunk legyen közvetlen, segítő, együttműködő, tiszteletben tartva azt, hogy a gyermek nevelése elsősorban a család joga és kötelessége, ebben óvodánk kiegészítő, esetenként hátránycsökkentő szerepet tölt be.

–  Az értelmiséget képviselve kultúraközvetítő és szabadidő szervező tevékenységet végezve növeljük presztízsünket.

–  Óvodai nevelésünk során folyamatosan figyelemmel kísérjük a változó társadalmi igényeket, a pedagógiai kutatások eredményeit, melyeket munkánk során alkalmazunk.

–  Fő feladatunk a néphagyomány ápolása, a múlt értékeinek felkutatása, megőrzése, ápolása.

–  Egészséges életmódra nevelés – mentálhigiénés – nevelés, olyan szemlélet kialakítása, hogy saját egészségük őrzői legyenek.

–  A természethez való pozitív viszony kialakításával a civilizált élet ártalmainak kivédésére törekvés – környezettudatos magatartás megalapozása.

–  Emberi értékek közvetítése a gyermeki tevékenykedtetés előtérbe helyezésével.

–  Az anyanyelvi nevelés áthatja az óvodai nevelést, tartalma a nevelés eszközeinek és a gyermeki tevékenységrendszernek.

Óvodások 6

Szoros, őszinte, közvetlen kapcsolatot tartunk fenn a szülőkkel, hiszen tudjuk, hogy csak a közösen meghatározott és elfogadott célokat érzi mindenki magáénak, és valljuk, hogy csak együtt érhetünk el eredményeket a gyermekek fejlesztésében. A sok közös program, melyet szervezünk, jó lehetőséget teremt számunkra az együttműködésre, a családias légkör megteremtésére. Arra törekszünk, hogy a gyerekek, a szülők érezzék és tudják, gyermeküket elfogadják, szeretik az óvodában, a fejlődéséhez minden feltétel biztosítása.

Back to Top